زبان آلمانی حدودا 5 میلیون و 300 هزار واژه دارد که یک سوم از این واژگان، تنها در صد سال پیش به این زبان اضافه شده است به عبارتی دیگر، زبان آلمانی 8 برابر بیشتر از زبان انگلیسی در خود واژگان جای داده است. البته در مکالمات روزانه 16000-12000 مورد از این واژگان مورد استفاده قرار می‌گیرند که حدودا 3500 مورد از این واژگان از زبان‌های بیگانه وارد زبان آلمانی شده‌اند. در زبان آلمانی از ادغام دو یا چند واژه میتوان واژه جدیدی ساخت. به یک نمونه از این ترکیب واژگان در زیر اشاره می‌کنیم:

 

جهان :die Welt

 

قهرمانی :die Meisterschaft

 

افتتاحیه :die Eröffnung

 

بازی :das Spiel

 

بازی افتتاحیه جام جهانی :das Weltmeisterschaftseröffnungsspiel